निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अभिप्राय

4 + 8 =
हे सोपे गणित समस्या सोडवा आणि परिणाम प्रविष्ट करा. उदा. 1 + 3 साठी 4 प्रविष्ट करा

टीप: गूगल नकाशावरील दुवा आपल्याला बाह्य-शासकीय वेबसाइटवर नेईल.

मत्स्यव्यवसाय विभाग

पत्ता : मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, तारापोरवाला मत्सालय, नेताजी सुभाष रोड, चर्नी रोड, मुंबई -400002
(महाराष्ट्र राज्य, भारत)
फोन: 022-22821239