निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अभिप्राय

3 + 3 =
हे सोपे गणित समस्या सोडवा आणि परिणाम प्रविष्ट करा. उदा. 1 + 3 साठी 4 प्रविष्ट करा

टीप: गूगल नकाशावरील दुवा आपल्याला बाह्य-शासकीय वेबसाइटवर नेईल.

मत्स्यव्यवसाय विभाग

पत्ता : आयुक्त मत्सव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई
सी-२४, दुसरा मजला ,
मित्तल टॉवर- सी विंग, नरिमन पॉईंट ,
महाराष्ट्र विधानभवन जवळ,
मुंबई-४०००२१ ,
(महाराष्ट्र राज्य, भारत)
दुरध्वनी-०२२-२२८२१२३९
फॅक्स -०२२-२२८२२३१२
E-mail : commfishmaha[at]gmail[dot]com