निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

संपर्क

नोडल अधिकारी संपर्क क्रमांक

श्री युवराज चौगले
सहआयुक्त भूजल
7021023094
8082601085


श्री महेश देवरे
सहआयुक्त सागरी
8888881620


टीप: गूगल नकाशावरील दुवा आपल्याला बाह्य-शासकीय वेबसाइटवर नेईल.