निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

उप कार्यालये

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
1 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी वर्सोवा, मुंबई -
2 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी वसई, ठाणे ०२५०-२३५५५३२
3 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी सातपाटी, ठाणे -
4 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी अलिबाग, रायगड ०२१४१-२२२०३७
5 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी रत्नागिरी ०२३५-२२३२२२४
6 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी मालवण, सिंधुदुर्ग ०२५२५-२५२२१५
7 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी मिरकरवाडा, रत्नागिरी ०२३५-२३२१२२
8 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी बडापोखरण, ठाणे ०२५२५-२५२२१५
9 प्रकल्प अधिकारी, भूजल कोलंबी बीज उत्पादन केंद्र दापचरी, ठाणे ०२१२१-२९९१३५
10 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी मोरशी, अमरावती ०७२१-२६६२४२१
11 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी इसापूर, यवतमाळ ०७२३२-२४४३८८
12 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी ब्रम्हापुरी, चंद्रपूर ०७१७७-२७२०४२