निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

माहिती अधिकार

E.g., 06/24/2024
E.g., 06/24/2024
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 कार्यालयात उपलब्ध असलेली किंवा ठेवण्यात आलेल्या तपशीलवार माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यामध्ये संयुक्तीकरण करून ठेवले असल्यास तशी माहिती PDF icon(मराठी ) 23.91 KB
2 अस्तित्व असलेल्या कोणत्याही ठरावावर सल्ला घेणे किंवा विचारार्थ मांडणे याकरीता जनसंपर्कातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय धोरणाचे सुसूत्रीकरण करणे PDF icon(मराठी ) 31.88 KB
3 कार्यालयाने ठेवलेले किंवा नियंत्रित केलेले अभिलेख्यांचे गटवार तक्ते PDF icon(मराठी ) 55.83 KB
4 आयुक्तालयाच्या कार्यासनातील रचना कार्य व कर्तव्ये PDF icon(मराठी ) 34.94 KB
5 अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये PDF icon(मराठी ) 306.72 KB
6 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF icon(मराठी ) 66.81 KB
7 आयुक्त कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी यांची नांवे, हुद्ये व अन्य तपशील PDF icon(इंग्रजी ) 86.87 KB
8 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF icon(मराठी ) 66.81 KB
9 माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ प्रमाणे स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबत PDF icon(मराठी) 243.63 KB
10 मत्सव्यवसाय विभागाची लागणाऱ्या वस्तुसाठी GeM पोर्टलद्वारे करण्यात आलेली खरेदी PDF icon(मराठी) 431.58 KB
11 माहिती अधिकार अंतर्गत १७ मुद्यांची माहिती PDF icon(Marathi) 33.74 KB
12 मागील १० वर्षाची योजनांतर्गत/योजनेत्तर योजना(कार्यक्रम/अनिवार्य) खर्चाची माहिती PDF icon(Marathi) 157.5 KB
13 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ख अंतर्गत १७ मुद्यांची माहिती खालीलप्रमाणे
14 आपली रचना, कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील. PDF icon(मराठी ) 74.89 KB
15 आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये. PDF icon(मराठी ) 564.21 KB

Pages