निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

माहिती अधिकार

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 कार्यालयात उपलब्ध असलेली किंवा ठेवण्यात आलेल्या तपशीलवार माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यामध्ये संयुक्तीकरण करून ठेवले असल्यास तशी माहिती PDF icon(मराठी ) 23.91 KB
2 अस्तित्व असलेल्या कोणत्याही ठरावावर सल्ला घेणे किंवा विचारार्थ मांडणे याकरीता जनसंपर्कातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय धोरणाचे सुसूत्रीकरण करणे PDF icon(मराठी ) 31.88 KB
3 कार्यालयाने ठेवलेले किंवा नियंत्रित केलेले अभिलेख्यांचे गटवार तक्ते PDF icon(मराठी ) 55.83 KB
4 आयुक्तालयाच्या कार्यासनातील रचना कार्य व कर्तव्ये PDF icon(मराठी ) 34.94 KB
5 अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये PDF icon(मराठी ) 306.72 KB
6 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF icon(मराठी ) 66.81 KB
7 आयुक्त कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी यांची नांवे, हुद्ये व अन्य तपशील PDF icon(इंग्रजी ) 86.87 KB
8 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF icon(मराठी ) 66.81 KB
9 माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ प्रमाणे स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबत PDF icon(मराठी) 243.63 KB
10 मत्सव्यवसाय विभागाची लागणाऱ्या वस्तुसाठी GeM पोर्टलद्वारे करण्यात आलेली खरेदी PDF icon(मराठी) 431.58 KB