निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

विभागीय कार्यालये


अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक ई मेल
1 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई ०२२-२६५५३२७९ rdcfishkokanm@gmail.com
2 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय पुणे ०२०-२५६३४३० rdcf.pune4@gmail.com
3 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नाशिक ०२३-२४५५९५५ rdcfnashik@gmail.com
4 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद ०२४०-२३४३७५४ rdcfishaurangabad@gmail.com
5 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय अमरावती ०७२१-२६६२८०१ rdcfamravati@gmail.com
6 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर ०७१२-२५६१३७४ rdcfnagpur@gmail.com