निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

विभागीय कार्यालये

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
1 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई ०२२-२६५५३२७९
2 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय पुणे ०२०-२५६३४३०
3 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नाशिक ०२३-२४५५९५५
4 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद ०२४०-२३४३७५४
5 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय अमरावती ०७२१-२६६२८०१
6 प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर ०७१२-२५६१३७४