निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

PDF iconपॅनेल यादी श्रेणीनिहाय फर्मचा अंतिम मसुदा 4था टप्पा 10112021 (इंग्रजी)(493.64 KB)

PDF iconपीएमएसएसवाय जाहिरात (मराठी, इंग्रजी) (25.60 MB)

Image iconपीएमएसएसवाय जाहिरात प्रतिमा

PDF iconपीएमएसएसवाय जाहिरात. (इंग्रजी) (13.83 MB)

Fileप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मध्ये दि. 09.02.2021 रोजी आयोजित बै्ठकीमध्ये होणा-या राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीपुर्वी प्राप्त झालेली लाभार्थ्यांची यादी माहितीस्तव सादर

Image iconराज्यस्तरीय मंजूरी व सनियंत्रण समितीमध्ये मंजूर झालेला आराखडा २०२०-२१

Image iconविभागनिहाय राज्यस्तरीय मंजूरी व सनियंत्रण समितीमध्ये मंजूर झालेला आराखडा २०२०-२१

Fileराज्यस्तरीय मंजूरी व सनियंत्रण समितीमध्ये मंजूर झालेल्या भौतिक उद्दिष्ट्ये व साध्य

Fileप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेकरिता विभागनिहाय भौतिक उद्दिष्ट्ये व साध्य

Fileप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विभागनिहाय मंजूर झालेला राज्यस्तरीय व सनियंत्रण समितीमधील आराखडा

PDF iconपी एम एम एस वाय(इंग्रजी) (2.24 MB)

PDF iconप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी भिमुख योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत (मराठी) (2.33 MB)

PDF iconप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत (मराठी) (2.3 MB)

PDF iconप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत (मराठी) (2.32 MB)