निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

संघटनात्मक संरचना


अ.क्र. विभाग आकार पाहा
1 मुंबई विभाग 58.54 KB pdf-iconमुंबई विभाग(मराठी)
2 पुणे विभाग 41.8 KB pdf-iconपुणे विभाग(मराठी)
3 औरंगाबाद विभाग 53.34 KB pdf-iconऔरंगाबाद विभाग(मराठी)
4 नागपूर विभाग 27.74 KB pdf-iconनागपूर विभाग(मराठी)
5 नाशिक विभाग 41.44 KB pdf-iconनाशिक विभाग(मराठी)
6 अमरावती विभाग 53.92 KB pdf-iconअमरावती विभाग(मराठी)
7 लातूर विभाग 41.44 KB pdf-iconलातूर विभाग(मराठी)