निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

कार्यालय पत्ता

महाराष्ट्र शासन

आयुक्त मत्सव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई
सी-२४, दुसरा मजला ,
मित्तल टॉवर- सी विंग, नरिमन पॉईंट ,
महाराष्ट्र विधानभवन जवळ,
मुंबई-४०००२१ ,
(महाराष्ट्र राज्य, भारत)
दुरध्वनी-०२२-०२२३५२१०५६१
E-mail : commfishmaha@gmail.com