निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

कार्यालय पत्ता

महाराष्ट्र शासन

आयुक्त, मत्सव्यवसाय,
तारापोरवाला मत्स्यालय,
नेताजी सुभाष रोड,
चर्नीरोड, मुंबई-४००००२,
(महाराष्ट्र राज्य, भारत)
दुरध्वनी-०२२-२२८२१२३९
फॅक्स -०२२-२२८२२३१२
E-mail : commfishmaha@gmail.com