निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

एनएफडीबी आर्थिक सहाय्यक

अ.क्र. दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 जोडपत्र तेरा ते बारा आणि एनएफडीबी 50% सबसिडी PDF icon जोडपत्र तेरा ते बारा ( इंग्रजी) 7.62 MB
2 जोडपत्र XXIX PDF icon जोडपत्र XXIX ( इंग्रजी) 611.38 KB
3 एनएफडीबी आर्थिक सहाय्यक साठी अर्ज प्रपत्र PDF icon एनएफडीबी आर्थिक सहाय्यक साठी अर्ज प्रपत्र ( इंग्रजी) 1.74 MB
4 प्रेस नोट PDF icon प्रेस नोट ( इंग्रजी) 85.27 KB