निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मासेमारी नौकांचे यांत्रिकीकरण

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 राष्ट्रीय सहकार विकास निगम शासन निर्णय दिनांक २३-०५-१९९७ PDF icon(मराठी ) 31.95 KB
2 राष्ट्रीय सहकार विकास निगम शासन निर्णय दिनांक ०३-०७-१९९६ PDF icon(मराठी) 64.75 KB
3 राष्ट्रीय सहकार विकास निगम शासन निर्णय दिनांक २५-०९-१९९७ PDF icon(मराठी) 37.59 KB
4 रा.स.वि.नि योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य शासन निर्णय दिनांक १५-०५-१९७८ PDF icon(इंग्रजी ) 48.87 KB
5 राष्ट्रीय सहकार विकास निगम शासन निर्णय दिनांक १५-११-१९९५ PDF icon(मराठी ) 32.72 KB
6 मासेमारी नौकांचे यांत्रिकीकरण शासन निर्णय दिनांक २५-०८-१९७६ PDF icon(मराठी ) 48.45 KB
7 राष्ट्रीय सहकार विकास निगम शासन निर्णय दिनांक १३-११-१९९५ PDF icon(मराठी ) 43.97 KB