निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणूक पंचनामे

pdf-iconजि.नाशिक(Marathi)(5.61 MB)
pdf-iconजि.अहमदनगर(Marathi)(1.15 MB)
pdf-iconजि.जळगांव(Marathi)(7.4 MB)
pdf-iconदेवभाने तलाव जि.धुळे(Marathi) (916.58 KB)
pdf-iconअंचाळे तलाव जि.धुळे(Marathi)(1.36 MB)
pdf-iconबेहेड तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.27 MB)
pdf-iconबुराई तलाव जि.धुळे(Marathi)(1.44 MB)
pdf-iconबुरझड तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.03 MB)
pdf-iconछावडी तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.76 MB)
pdf-iconफागणे तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.29 MB)
pdf-iconजामखेळी तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.42 MB)
pdf-iconजामकळ तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.72 MB)
pdf-iconकरवंद तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.12 MB)
pdf-iconखेडे तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.45 MB)
pdf-iconकोठारे तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.48 MB)
pdf-iconकुलथे तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.13 MB)
pdf-iconलामकानी तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.1 MB)
pdf-iconमालपुर तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.66 MB)
pdf-iconमांडळ तलाव जि.धुळे(Marathi) (589.12 KB)
pdf-iconनिमडाळे तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.13 MB)
pdf-iconपांझरा तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.11 MB)
pdf-iconपुरमेपाडा तलाव जि.धुळे(Marathi) (1.45 MB)
pdf-iconरानमळा तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.04 MB)
pdf-iconशेवाडे तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.62 MB)
pdf-iconशिरधाने तलाव जि.धुळे(Marathi) (2.85 MB)