निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

आस्थापना

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
अ.क्र. दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा-सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे भाग - १ दिनांक ३०-०५-२००८ PDF icon(मराठी ) 1.72 MB
2 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा-सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे भाग - १ दिनांक ३०-०५-२००८ PDF icon(मराठी ) 1.72 MB
3 स्थायी / अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करणे दिनांक १२-११-२००७ PDF icon(मराठी ) 511.8 KB
4 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा - सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे दिनांक ३०-०३-२००७ PDF icon(मराठी ) 1.12 MB
5 आहरण व सावितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्या बाबत दिनांक १७-१२-२००७ PDF icon(मराठी ) 1.42 MB
6 मत्स्यव्यवसाय विभागातील कर्मचारी / अधिकारी-यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करणे बाबत दिनांक १५-०६-२००९ PDF icon(मराठी ) 604.43 KB
7 नविन पद निर्मिती करण्या बाबत दिनांक ०६-०१-२००७ PDF icon(मराठी ) 221.08 KB