निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्योद्योग विकास महामंडळ

सेवाज्येष्ठता यादी

राजपत्रीत आधिकार्‍यांची ज्येष्ठतासूची

अ.क्र. पद प्रस्तावित आक्षेप नोंदवण्याचा शेवटचा दिनांक अंतिम प्रसिध्दीचा दिनांक
1 उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व प्रादेशिक उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ वरिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(62.67 KB ) 24/06/2010
2 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(78.38 KB ) 24/06/2010
3 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी व अभिरक्षक वर्ग ब PDF icon(मराठी )(102.63 KB ) 24/06/2010
4 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(38.21 KB ) 24/06/2010
5 प्रशासकीय अधिकारी, अर्थसंकल्प अधिकारी व नियोजन अधिकारी वर्ग ब PDF icon(मराठी )(58.92 KB ) 24/06/2010

अधिक सेवाज्येष्ठता यादी

कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

राजपत्रीत अधिकाऱ्यांचे भरती बाबतचे नियम

अ.क्र. पद भरती बाबतचे नियम (पी.डी.एफ.)
1 मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. १३.०१.१९८८. PDF icon(इंग्रजी )(217.74 KB)
2 मत्स्यव्यवसाय उप संचालक दि. ०९.०७.१९७३. PDF icon(इंग्रजी )(217.74 KB)
3 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक (तांत्रिक) दि. १५.०४.१९८३. PDF icon(इंग्रजी )(359.53 KB)
4 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २७.०७.१९८२. PDF icon(इंग्रजी )(275.97 KB)
5 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २३.१२.१९९२ PDF icon(इंग्रजी )(172.15 KB)
6 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. ०९.०३.१९८३. PDF icon(इंग्रजी )(126.25 KB)
7 वसुली अधिकारी, नियोजन अधिकारी, पी. ए. दि. २२.१२.१९८०. PDF icon(मराठी /इंग्रजी )(349.82 KB)

अधिक कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

वित्तविभागाची संबंधीत परीपत्रके

डाउनलोड फॉर्मस

अ.क्र. विभाग आकार पाहा
1 रजेचा अर्ज 526.23 KB PDF icon(मराठी )
2 वैद्यकीय प्रतिपूर्ती अर्ज २००६ 1.97 MB PDF icon(मराठी )
3 भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना-(नमुना एक) 127.08 KB PDF icon(मराठी )
4 भविष्य निर्वाह निधी मधून रक्कम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना -(नमुना तीन) 131.11 KB PDF icon(मराठी )
5 मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-१ 490.47 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
6 मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-२ 478.7 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
7 कुटंबाचा तपशील - नमुना-३ 147.78 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
8 कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी नामनिर्देशन 44.57 KB PDF icon(मराठी )
9 राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ खालील नामासाठी नामनिर्देशन 135.85 KB PDF icon(मराठी )
10 भविष्य निर्वाह निधी नामनिर्देशनाचा नमुना 51.97 KB PDF icon(मराठी )
11 अभिदात्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातील अखेरच्या शिल्लक रकमेसाठी मागणी दाराने वापरावयाचा अर्जाचा नमुना 469.85 KB PDF icon(मराठी )
12 शासकिय कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतना संबंधीचे कागदपत्र पाठवतांना लेखापरीक्षा अधिका-याला लिहावयाच्या पत्राचा नमुना 1.82 MB PDF icon(मराठी )