निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्योद्योग विकास महामंडळ

सेवाज्येष्ठता यादी

राजपत्रीत आधिकार्‍यांची ज्येष्ठतासूची

अ.क्र. पद प्रस्तावित आक्षेप नोंदवण्याचा शेवटचा दिनांक अंतिम प्रसिध्दीचा दिनांक
1 उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व प्रादेशिक उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ वरिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(62.67 KB ) 24/06/2010
2 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(78.38 KB ) 24/06/2010
3 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी व अभिरक्षक वर्ग ब PDF icon(मराठी )(102.63 KB ) 24/06/2010
4 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी PDF icon(मराठी )(38.21 KB ) 24/06/2010
5 प्रशासकीय अधिकारी, अर्थसंकल्प अधिकारी व नियोजन अधिकारी वर्ग ब PDF icon(मराठी )(58.92 KB ) 24/06/2010

अधिक सेवाज्येष्ठता यादी

कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

राजपत्रीत अधिकाऱ्यांचे भरती बाबतचे नियम

अ.क्र. पद भरती बाबतचे नियम (पी.डी.एफ.)
1 मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. १३.०१.१९८८. PDF icon(इंग्रजी )(217.74 KB)
2 मत्स्यव्यवसाय उप संचालक दि. ०९.०७.१९७३. PDF icon(इंग्रजी )(217.74 KB)
3 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक (तांत्रिक) दि. १५.०४.१९८३. PDF icon(इंग्रजी )(359.53 KB)
4 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २७.०७.१९८२. PDF icon(इंग्रजी )(275.97 KB)
5 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २३.१२.१९९२ PDF icon(इंग्रजी )(172.15 KB)
6 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. ०९.०३.१९८३. PDF icon(इंग्रजी )(126.25 KB)
7 वसुली अधिकारी, नियोजन अधिकारी, पी. ए. दि. २२.१२.१९८०. PDF icon(मराठी /इंग्रजी )(349.82 KB)

अधिक कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

वित्तविभागाची संबंधीत परीपत्रके

डाउनलोड फॉर्मस

अ.क्र. विभाग आकार पाहा
1 रजेचा अर्ज 526.23 KB PDF icon(मराठी )
2 वैद्यकीय प्रतिपूर्ती अर्ज २००६ 1.97 MB PDF icon(मराठी )
3 भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना-(नमुना एक) 127.08 KB PDF icon(मराठी )
4 भविष्य निर्वाह निधी मधून रक्कम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना -(नमुना तीन) 131.11 KB PDF icon(मराठी )
5 मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-१ 490.47 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
6 मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-२ 478.7 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
7 कुटंबाचा तपशील - नमुना-३ 147.78 KB PDF icon(मराठी / इंग्रजी )
8 कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी नामनिर्देशन 44.57 KB PDF icon(मराठी )
9 राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ खालील नामासाठी नामनिर्देशन 135.85 KB PDF icon(मराठी )
10 भविष्य निर्वाह निधी नामनिर्देशनाचा नमुना 51.97 KB PDF icon(मराठी )
11 अभिदात्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातील अखेरच्या शिल्लक रकमेसाठी मागणी दाराने वापरावयाचा अर्जाचा नमुना 469.85 KB PDF icon(मराठी )
12 शासकिय कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतना संबंधीचे कागदपत्र पाठवतांना लेखापरीक्षा अधिका-याला लिहावयाच्या पत्राचा नमुना 1.82 MB PDF icon(मराठी )