निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

जिल्हा कार्यालये

जिल्हा कार्यालये दुरध्वनी क्रमांक

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल
1 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई उपनगर ०२२-२६५५१९९६ acfmumbaisuburban@gmail.com
2 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई शहर ०२२-२६५५१९९६ acfmumbaicity51@gmail.com
3 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ठाणे – पालघर ०२५२५-२५२२१५ thanepalgharacf@gmail.com
4 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अलिबाग ०२१४१-२२२०३७ acfalibag@gmail.com
5 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नागिरी ०२३५२-२३३७२६ acfrtn@gmail.com
6 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग ०२५२५-२५२२१५ acfsdurg@gmail.com
7 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय पुणे ०२०-२५६५३४३० acfpune@gmail.com
8 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सातारा ०२१६२-२३९५८८ acfsatara@gmail.com
9 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सांगली ०५२३३-२३२१७१५ acfsangli@gmail.com
10 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सोलापूर ०२१७-२७२२८९६ acfsolapur@gmail.com
11 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कोल्हापूर ०२३१-२६५२४३९ pmmsy.kolhapur@gmail.com/acffish_kolhapur@yahoo.in
12 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नाशिक ०२५२३-२४५५९५५ acfnashik@gmail.com
13 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय जळगाव ०२२५७-२२२६१३९ acfjalgaon@gmail.com
14 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय धुळे ०२५६२-२२०१८१ dhulefisheries@gmail.com
15 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नंदुरबार ०२५६२-२२०१८१ acfnandurbar@gmail.com
16 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अहमदनगर ०२४१-२३२३३८३ acfnagar@gmail.com
17 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद ०२४०-२३६४२४८ acfaurangabad716@gmail.com
18 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय जालना ०२४८२-२२५१९१ acfjfishjalna@gmail.com
19 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय परभणी ०२४५२-२२०३८६ acffishpbn@gmail.com
20 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हिंगोली ०७२३२-२४४३८८ acfhingoli@gmail.com
21 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय बीड ०२४७२-२२२७०९ acfbeed@gmail.com
22 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय लातूर ०२३८२-२४१५९५ laturacf@gmail.com
23 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नांदेड ०२४६२-२५२३२३ acfnanded@gmail.com
24 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय उस्मानाबाद ०२४७२-२२३३६४ acfosmanabad@gmail.com
25 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अमरावती ०७२१-२६६२८०१ rdcfamravati@gmail.com
26 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यवतमाळ ०७२३२-२४४३८८ acfyavatfish@gmail.com
27 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अकोला ०७२४-२४५८७५२ acfakola@gmail.com
28 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय बुलढाणा ०७२६२-२४२२५४ acfbul@gmail.com
29 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर ०७१२-२५५४०४७ acfnagpur@gmail.com
30 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय भंडारा ०७१८४-२५२६६८ fisheriesbhandara@gmail.com
31 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गोंदिया ०७१८२-२२३०६३ acfgondia@gmail.com
32 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय चंद्रपूर ०७१७२-२५०२७६ acfchanda@gmail.com
33 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली ०७१३२-२२२३२८ acffisheries@gmail.com
34 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्धा ०७१५२-२४३८०२ acfwardha@gmail.com