निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

जिल्हा कार्यालये

जिल्हा कार्यालये दुरध्वनी क्रमांक

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
1 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई उपनगर ०२२-२६५५१९९६
2 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई शहर ०२२-२६५५१९९६
3 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ठाणे – पालघर ०२५२५-२५२२१५
4 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अलिबाग ०२१४१-२२२०३७
5 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नागिरी ०२३५२-२३३७२६
6 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग ०२५२५-२५२२१५
7 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय पुणे ०२०-२५६५३४३०
8 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सातारा ०२१६२-२३९५८८
9 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सांगली ०५२३३-२३२१७१५
10 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सोलापूर ०२१७-२७२२८९६
11 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कोल्हापूर ०२३१-२६५२४३९
12 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नाशिक ०२५२३-२४५५९५५
13 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय जळगाव ०२२५७-२२२६१३९
14 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय धुळे ०२५६२-२२०१८१
15 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नंदुरबार ०२५६२-२२०१८१
16 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अहमदनगर ०२४१-२३२३३८३
17 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद ०२४०-२३६४२४८
18 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय जालना ०२४८२-२२५१९१
19 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय परभणी ०२४५२-२२०३८६
20 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हिंगोली ०७२३२-२४४३८८
21 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय बीड ०२४७२-२२२७०९
22 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय लातूर ०२३८२-२४१५९५
23 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नांदेड ०२४६२-२५२३२३
24 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय उस्मानाबाद ०२४७२-२२३३६४
25 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अमरावती ०७२१-२६६२८०१
26 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यवतमाळ ०७२३२-२४४३८८
27 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अकोला आणि वाशिम ०७२४-२४५८७५२
28 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय बुलढाणा ०७२६२-२४२२५४
29 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर ०७१२-२५५४०४७
30 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय भंडारा ०७१८४-२५२६६८
31 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गोंदिया ०७१८२-२२३०६३
32 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय चंद्रपूर ०७१७२-२५०२७६
33 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली ०७१३२-२२२३२८
34 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्धा ०७१५२-२४३८०२