निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

डिझेल कोटा

क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 डिझेल कोटा सर्व एसीएफ 1 एप्रिल 17 ते 31 मे 17 PDF icon डिझेल कोटा सर्व एसीएफ 1 ( मराठी ) 1.48 MB
2 डिझेल कोटा रायगड 1 एप्रिल 17 ते 31 मे 17 PDF icon डिझेल कोटा रायगड ( मराठी ) 405.41 KB
3 डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कराची (VAT) प्रतिपूर्ती करणेबाबत दिनांक ३१-३-२००८ PDF icon डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कराची (VAT) प्रतिपूर्ती करणेबाबत दिनांक ३१-३-२००८ ( मराठी इंग्रजी ) 54.66 KB
4 डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कराची (व्ही ए टी) प्रतिपूर्ती करणेबाबत दिनांक ०३-०९-२००५ PDF icon डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कराची (व्ही ए टी) प्रतिपूर्ती करणेबाबत दिनांक ०३-०९-२००५ ( मराठी इंग्रजी ) 50.27 KB
5 डिझेल परतावा रकमेतून 100 टक्के कर्ज रकमेची वसुली करणेबाबत PDF icon डिझेल परतावा रकमेतून 100 टक्के कर्ज रकमेची वसुली करणेबाबत ( मराठी इंग्रजी ) 174.43 KB
6 डिझेल प्रतिपुर्ती 60% 40% बाबत शासन निर्णय दि.02-05-2019 PDF icon डिझेल प्रतिपुर्ती 60% 40% बाबत शासन निर्णय दि.02-05-2019 ( मराठी इंग्रजी ) 174.43 KB
7 आरडीसीचे डिझेल जीआर PDF icon आरडीसीचे डिझेल जीआर ( मराठी इंग्रजी ) 5.6 MB
8 डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.14-03-2017 PDF icon डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.14-03-2017 ( मराठी इंग्रजी ) 151.6 KB
9 डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.31-03-2008 PDF icon डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.31-03-2008 ( मराठी इंग्रजी ) 48.5 KB
10 डिझेल प्रतिपूर्ती GR dt १४-०१-१९९७ PDF icon डिझेल प्रतिपूर्ती GR dt १४-०१-१९९७ ( मराठी इंग्रजी ) 1.46 MB
11 डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.30-03-2017 PDF icon डिझेल प्रतिपुर्ती शासन निर्णय दि.30-03-2017 ( मराठी इंग्रजी ) 3.07 MB
12 डिझेल प्रतिपूर्तीची रक्कम संस्थेच्या खाती जमा करणेबाबत GR दि २८-८-२०१३ PDF icon डिझेल प्रतिपूर्तीची रक्कम संस्थेच्या खाती जमा करणेबाबत GR दि २८-८-२०१३ ( मराठी ) 1.06 MB
13 डिझेल वसुलीबाबत शासन निर्णय PDF icon डिझेल वसुलीबाबत शासन निर्णय ( मराठी ) 1.78 MB
14 डिझेल कोटा मंजुरी आदेश सन २०२१-२२, दि.१-४-२१ ते ३०-४-२१ PDF icon डिझेल कोटा मंजुरी आदेश सन २०२१-२२, दि.१-४-२१ ते ३०-४-२१ ( मराठी ) 5.08 MB
15 डिझेल-कोटा-रायगड,दि.७-४-२१ते३०-४-२१ PDF icon डिझेल-कोटा-रायगड,दि.७-४-२१ते३०-४-२१ ( मराठी ) 2.01 MB
16 दि. १-५-२१ ते ३१-५-२१ (१०%) मंजूर डिझेल कोटा PDF icon दि. १-५-२१ ते ३१-५-२१ (१०%) मंजूर डिझेल कोटा ( मराठी इंग्रजी ) 5.3 MB
17 १-८-२१ ते ३१-१०-२१ पर्यंत कालावधीचा मंजूर डिझेल कोटा PDF icon १-८-२१ ते ३१-१०-२१ पर्यंत कालावधीचा मंजूर डिझेल कोटा ( मराठी इंग्रजी ) 3.78 MB
18 मंजूर डिझेल कोटा (१०%) १-११-२०२१ ते ३०-११-२०२१ PDF icon १-११-२०२१ ते ३०-११-२०२१ (१०%) मंजूर डिझेल कोटा ( मराठी ) 7.33 MB
19 एकूण मंजूर डिझेल कोटा ८८६७ नौका १-१२-२१ ते ३१-३-२२ PDF icon एकूण मंजूर डिझेल कोटा ८८६७ नौका १-१२-२१ ते ३१-३-२२ ( मराठी ) 9.34 MB
20 डिझेल कोटा मंजूरी आदेश 26-09-2023 ते 31-03-2024,दि.26-09-2023 PDF icon डिझेल कोटा मंजूरी आदेश 26-09-2023 ते 31-03-2024,दि.26-09-2023 ( मराठी ) 6.36 MB
21 सन 2024 25 डिझेल कोटा मंजुरी आदेश चार जिल्हे (3838) नौका 100% दि.३०-०३-२०२४ PDF icon सन 2024 25 डिझेल कोटा मंजुरी आदेश चार जिल्हे 3838 नौका 100% दि.३०-०३-२०२४ ( मराठी ) 3.94 MB
22 डिझेल कोटा मंजूरी आदेश सन 2024-25 ( दि.03/04/2024 ते 31/05/2024) (4804) )नौका, 19.33%), 3 जिल्हे, दि.03-04-2024 PDF icon डिझेल कोटा मंजूरी आदेश सन 2024-25 ( दि.03/04/2024 ते 31/05/2024) (4804) )नौका, 19.33%), 3 जिल्हे, दि.03-04-2024 ( मराठी ) 4.84 MB