निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भूजालाशयीन मत्स्यव्यवसाय विकास व भूजल मासेमारी मत्स्यव्यवसाय विकास (केंद्रपुरस्कृत)

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय विकास व भुजल मासेमारी मत्स्यव्यवसाय विकास केंद्र पुरस्कृत योजना, शासन निर्णय दिनांक ११-५-२००५ PDF icon( इंग्रजी ) 43.62 KB