निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

जाहिरात नुसार लाभार्थी निवड

अ.क्र विभाग आकार पाहा
1 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconजाहिरात-ऑक्टोबर-२०२३ (मराठी)
2 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconडीपीआर टेम्पलेट पी एम एम एस वाय (Marathi)((310.8 KB)
3 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconएन.एफ.डी.बी फॉर्म(Marathi)((310.8 KB)
4 जाहिरात 188.17 KB pdf-iconस्टॅम्प मसुदा(Marathi)((310.8 KB)

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत रद्द झालेल्या प्रकल्पांऐवजी लॉटरी/सोडत पद्धतीने नवीन लाभार्थी निवड

अ.क्र विभाग आकार पाहा
1 अमरावती विभाग (7.03 MB) pdf-iconअमरावती विभाग(Marathi)((7.03 MB)
2 छत्रपती संभाजी नगर विभाग (7.03 MB) pdf-iconछत्रपती संभाजी नगर विभाग(Marathi)((8.21 MB)
3 लातूर विभाग (8.14 MB) pdf-iconलातूर विभाग(Marathi)((814 MB)
4 मुंबई विभाग (9.97 MB) pdf-iconमुंबई विभाग(Marathi)((814 MB)
5 नागपूर विभाग (20.37 MB) pdf-icon नागपूर विभाग(Marathi)((20.37 MB)
6 नाशिक विभाग (21.38 MB) pdf-icon नाशिक विभाग(Marathi)(((21.38 MB)
7 पुणे विभाग (26.12 MB) pdf-icon पुणे विभाग(Marathi)(26.12 MB)
8 PMMSY केंद्र पुस्कृत लाभार्थी भिमुख घटकासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे (2.87MB) pdf-icon PMMSY केंद्र पुस्कृत लाभार्थी भिमुख घटकासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे(Marathi)(2.87 MB)

जिल्हा/प्रादेशिक/मुख्य कार्यालय स्तरावर लाभार्थ्यांची करण्यात आलेली निवडीचे कार्यालयीन आदेश

अ.क्र विभाग आकार पाहा
1 अमरावती विभाग (1.92 MB) pdf-iconअमरावती विभाग (Marathi)1.92 MB
2 मुंबई विभाग (2.14 MB) pdf-iconमुंबई विभाग(Marathi)(2.29 MB)
3 छत्रपती संभाजी नगर विभाग (2.14 MB) pdf-iconछत्रपती संभाजी नगर विभाग (Marathi)(2.14 MB)
4 लातूर विभाग (1.89 MB) pdf-iconलातूर विभाग (Marathi)(2.14 MB)
5 नागपूर विभाग (2.17 MB) pdf-iconनागपूर विभाग (Marathi)(2.17 MB)
6 पुणे विभाग (2MB) pdf-icon पुणे विभाग (Marathi)(2 MB)
7 नाशिक विभाग (2.02 MB) pdf-icon नाशिक विभाग (Marathi)(2.02 MB)
8 लाभार्थी अभिमुख घटकांसाठी PMMSY निधी मंजूर. पत्र (1) )(3.39 MB) pdf-icon लाभार्थी अभिमुख घटकांसाठी PMMSY निधी मंजूर. पत्र (1)(Marathi)(3.39 MB)

प्रादेशिक स्तरावर लॉटरी/सोडत पद्धतीने निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

अ.क्र विभाग इतिवृत्त आदेश
1 मुंबई विभाग pdf-iconमुंबई विभाग(Marathi)(5.56 MB) pdf-iconमुंबई विभाग(Marathi)(2.69 MB)
2 पुणे विभाग pdf-iconपुणे विभाग(Marathi)(7.12 MB) pdf-iconपुणे विभाग(Marathi)(2.49 MB)
3 नाशिक विभाग pdf-iconनाशिक विभाग(Marathi)(25.06 MB) pdf-iconनाशिक विभाग(Marathi)(2.3 MB)
4 छत्रपती संभाजी नगर विभाग pdf-iconछत्रपती संभाजी नगर विभाग(Marathi)(9.98 MB) pdf-iconछत्रपती संभाजी नगर विभाग(Marathi)(1.89 MB)
5 लातूर विभाग pdf-iconलातूर विभाग(Marathi)(5.78 MB) pdf-iconलातूर विभाग(Marathi)(1.86 MB)
6 अमरावती विभाग pdf-iconअमरावती विभाग (Marathi)(1.38 MB) pdf-iconअमरावती विभाग(Marathi)(1.64 MB)
7 नागपूर विभाग pdf-iconनागपूर विभाग (Marathi)(16.97 MB) pdf-iconनागपूर विभाग(Marathi)(2.53 MB)
8 यवतमाळ जिल्हा pdf-iconयवतमाळ जिल्हा(Marathi)(1.36 MB) pdf-iconयवतमाळ जिल्हा(Marathi)(1.9 MB)
9 चंद्रपूर जिल्हा pdf-iconचंद्रपूर जिल्हा(Marathi)(2.16 MB) pdf-iconचंद्रपूर जिल्हा(Marathi)(1.9 MB)

राज्यस्तरावर लकी ड्रॉ द्वारे निवड झालेल्या लाभार्थींची यादी०७/०३/२०२४

अ.क्र विभाग आकार पाहा
1 विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादीमधून लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 11 लाभार्थी (3.5 MB) pdf-iconविभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादीमधून लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 11 लाभार्थी(मराठी)
2 विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी समाप्त करुन राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 154 लाभार्थी (5.75 MB) pdf-iconविभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी समाप्त करुन राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 154 लाभार्थी(मराठी)
3 विभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी उपलब्ध नसल्याने राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 38 लाभार्थी (6.2 MB) pdf-iconविभाग स्तरावरील प्रतिक्षा यादी उपलब्ध नसल्याने राहीलेल्या अर्जकर्त्यामधून (राज्यस्तरावर व विभागस्तर) लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करावयाचे 38 लाभार्थी(मराठी)
4 प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना-केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभार्थी भिमुख घटकांसाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे राज्यस्तरीय लॉटरी पद्धतीने निवड केलेल्या व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 14 पिंजरा प्रकल्पांच्या आदेश (3.35 MB) pdf-iconप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना-केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभार्थी भिमुख घटकांसाठी अर्थसहाय्य मंजूर करणे राज्यस्तरीय लॉटरी पद्धतीने निवड केलेल्या व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 14 पिंजरा प्रकल्पांच्या आदेश(मराठी)
5 प्रधानमंत्री मध्ये संपदा योजना सन 2023 24 अतिरिक्त कृती आराखडा मंजुरी अनु. जाती प्रवर्गातील लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्याबाबत (14.13 MB) pdf-iconप्रधानमंत्री मध्ये संपदा योजना सन 2023 24 अतिरिक्त कृती आराखडा मंजुरी अनु. जाती प्रवर्गातील लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्याबाबत
(मराठी)