निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

जाहिरात

अ.क्र विभाग आकार पाहा
1 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconजाहिरात-ऑक्टोबर-२०२३ (मराठी)
2 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconडीपीआर टेम्पलेट पी एम एम एस वाय (Marathi)((310.8 KB)
3 जाहिरात 265.7 KB pdf-iconएन.एफ.डी.बी फॉर्म(Marathi)((310.8 KB)
4 जाहिरात 188.17 KB pdf-iconस्टॅम्प मसुदा(Marathi)((310.8 KB)