निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे बर्फ कारखाने व शीत गृहाचे वापरावर दरात सवलतदरात सवलत

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 बर्फ कारखाने व शीतगृहे यांनी वापरलेल्या वीजेवर अनुदान देणेबाबत दिनांक २०-१०-२००३ PDF icon(मराठी ) 34.84 KB
2 बर्फ कारखाने व शीतगृहे यांनी वापरलेल्या वीजेवर अनुदान देणेबाबत दिनांक ३०-३-२००२ PDF icon(मराठी ) 36.08 KB