निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

आयुक्त कार्यालय

आयुक्त कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक


अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
1 आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई ०२२-३५२१०५६१
2 आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे स्विय सहाय्यक कक्ष महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५१५४०४५
3 सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५२१८२०४
4 सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी),महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५३७९३२८
5 सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निपास),महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५२११९२९
6 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय(अर्थ व नियोजन),महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५००२९०६
7 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन),महाराष्ट्र राज्य मुंबई ०२२-३५२१०५६१
8 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सांख्यिकी) मुंबई ०२२-३५२१०५६१
9 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल) मुंबई ०२२-३५२१०५६१
10 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (मत्स्यबीज) मुंबई ०२२-३५२१०५६१
11 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) मुंबई ०२२-३५३७९३२८
12 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निपास) मुंबई ०२२-३५२११९२९
13 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन) मुंबई ०२२-३५२१०५६१
14 कार्यकारी अभियंता मुंबई ०२२-३५२१०५६१
15 उपनिबंधक (मत्स्य) मुंबई ०२२-३५२१८२६४
16 सहायक संचालक (वित्त) मुंबई ०२२-३५२१०५६१