निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

आयुक्त कार्यालय

आयुक्त कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
1 आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई ०२२-२२८२१२३९
2 उपसंचालक मत्स्यव्यवसाय, (भूजल) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
3 सह. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
4 उपसंचालक मत्स्यव्यवसाय, (निपास) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
5 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (अर्थ व नियोजन) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
6 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (प्रशासन) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
7 उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (सांख्यिकी) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
8 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (भूजल) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
9 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (मत्स्यबीज) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
10 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (सागरी) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
11 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (निपास) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
12 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (प्रशासन) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
13 कार्यकारी अभियंता मुंबई ०२२-२२८२१२३९
14 उपनिबंधक (मत्स्य) मुंबई ०२२-२२८२१२३९
15 सहायक संचालक (वित्त) मुंबई ०२२-२२८२१२३९