निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

शासकीय कर्मचा-यांकरीता

E.g., 06/24/2024
E.g., 06/24/2024
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 मंजूर भरलेला रिक्त पदांचा आलेख PDF icon(मराठी ) 1.29 MB
2 जबाबदार मत्स्यव्यवसायाकरिता आचारसंहिता PDF icon(मराठी ) 43.24 KB
3 वेबसाइट जेसू 2020 अंतिम , 2021 प्ररूप वर्ग 3 आणि 4 PDF icon(मराठी) 274.03 KB
4 एकूण कार्यालयीन जागा सुधारित PDF icon(मराठी) 40.2 KB
5 अधिक्षक /मस्त्यक्षेत्र निरीक्षक /निरीक्षक सांख्यिकी PDF icon(मराठी ) 4.6 MB
6 कनिष्ट लिपिक /रोखपाल /वसुली सहाय्यक /मत्स्यक्षेत्र प्रगणक PDF icon(मराठी ) 5.13 MB
7 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी PDF icon(मराठी ) 9.06 MB
8 मत्स्यव्यवसाय विभागातील तृतीयश्रेणीतील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील अंतिम जेष्ठतासूची दर्शवणारे विवरणपत्र PDF icon(मराठी ) 6.15 MB
9 वर्ग I आणि वर्ग II हस्तांतरण 2022 PDF icon(मराठी ) 3.12 MB
10 वर्ग III हस्तांतरण 2022 PDF icon(मराठी ) 2.59 MB