निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा

E.g., 12/08/2023
E.g., 12/08/2023

केंद्रीय खाऱ्या पाण्यातील जलचर संस्था व मत्स्यव्यवसाय विभाग मधील करार छायाचित्रे

Har1 Har1
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 केंद्र शासनाच्या डेव्हलपमेंट ऑफ इनलँड फिशरीज ऍण्ड ऍक्वाकल्चर योजनेंतर्गत तटीय जिल्हयातील निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणा अंतर्गत सुधारित अर्थसहाय्य लागू करणेबाबत दिनांक ०५-०१-२०११ PDF icon मराठी 54.32 KB
2 भूजल मत्स्यव्यवसाय विकास व राज्ये/कें.प्र.मध्ये मत्स्यसंवर्धन या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी वर्ष २००५-०६ - प्रशासकीय मंजूरी दिनांक २०-०४-२०१० PDF icon इंग्रजी 58.62 KB
3 केंद्रीय खाऱ्या पाण्यातील जलचर संस्था व मत्स्यव्यवसाय विभाग मधील करार PDF icon मराठी 1.14 MB