निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मासेमारी साधनांवरील अर्थसहाय्य

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 बिगर यांत्रिकी मच्छिमार नौका बांधण्यासाठी देण्यात येत असलेल्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत दिनांक ०१-०७-१९९९ PDF icon(मराठी ) 61.14 KB
2 मच्छिमार साधनांसाठी सागरी जिल्हयांत दिल्या जाणा-या अनुदानांत वाढ दिनांक १६-१२-१९८१ PDF icon(मराठी) 58.89 KB
3 मत्स्यव्यवसायाच्या उपकरणांवर (फिशरीज रिक्वझिट) अनुदान देण्याची योजना दिनांक १६-०४-१९६९ PDF icon(मराठी) 56.58 KB
4 देशांतर्गत जिल्हयातील मच्छिमारांना नायलॉन सूत व शेवसूत देण्यात येणारे अनुदान दिनांक २०-१२-१९७१ PDF icon(मराठी) 34.77 KB
5 मासेमारी साधनांवर अनुदान दिनांक २६-१०-१९८७ PDF icon(मराठी) 54.84 KB