निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

वार्षिक अहवाल

E.g., 06/24/2024
E.g., 06/24/2024
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 वार्षिक विकास कार्यक्रम 2022-23 PDF icon(मराठी ) 4.78 MB
2 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०२१-२२ PDF icon(मराठी) 1.15 MB
3 वार्षिक विकास कार्यक्रम २००८-०९ PDF icon(मराठी ) 672.71 KB
4 वार्षिक विकास कार्यक्रम २००८-०९ PDF icon(मराठी ) 672.71 KB