निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

केंद्रशासनाची सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी सन २०२०-२१ दि.२५/१/२०२३ नुसार कार्यालयीन मंजुरी आदेश

 • सुधारित कृती आराखडा सन २०२०-२१ नुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त सन २०२२-२३ मधील लाभार्थ्यांच्या निवडीबाबत कार्यालयीन मंजुरी आदेश.
 • प्रादेशिक विभागनिहाय मंजुरी आदेश लिंक खालील प्रमाणे.


  अ.क्र विभाग आकार पाहा
  1 मुंबई विभाग 6.36 MB pdf-iconमुंबई विभाग (Marathi)
  2 पुणे विभाग 5.79 MB pdf-iconपुणे विभाग (Marathi)
  3 औरंगाबाद विभाग 3.91MB pdf-iconऔरंगाबाद विभाग (Marathi)
  4 नागपूर विभाग 7.78 MB pdf-iconनागपूर विभाग (Marathi)
  5 नाशिक विभाग 5.79 MB pdf-iconनाशिक विभाग (Marathi)
  6 अमरावती विभाग 4.56 MB pdf-iconअमरावती विभाग (Marathi)
  7 लातूर विभाग 5.4MB pdf-iconलातूर विभाग(Marathi)