निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अधिनियम व नियम

E.g., 06/24/2024
E.g., 06/24/2024
अ.क्र. दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १९.३.१९८३ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १९.३.१९८३ (इंग्रजी ) 43.85 KB
2 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक २३.५.२००३ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक २३.५.२००३ (मराठी ) 34.25 KB
3 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १६.८.१९८३ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १६.८.१९८३ (इंग्रजी ) 43.92 KB
4 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक २८.९.१९८९ PDF icon महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक २८.९.१९८९ (इंग्रजी ) 50.35 KB
5 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक १७.१.२००२ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक १७.१.२००२ (मराठी ) 53.69 KB
6 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक २५.७.२००० PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - अधिसूचना दिनांक २५.७.२००० (मराठी ) 34.85 KB
7 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १९.१०.२००१ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १९.१०.२००१ (मराठी ) 29.37 KB
8 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक २३.५.२००३ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक २३.५.२००३ (मराठी ) 40.45 KB
9 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - असाधारण दिनांक ४.८.१९८२ PDF icon महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - असाधारण दिनांक ४.८.१९८२ (मराठी ) 56.72 KB
10 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - असाधारण दिनांक २.८.१९८२ PDF icon महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - असाधारण दिनांक २.८.१९८२ (मराठी /इंग्रजी ) 47.69 KB
11 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ PDF icon महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (इंग्रजी ) 162.87 KB
12 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १२.१२.१९९७ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १२.१२.१९९७ (मराठी ) 39.41 KB
13 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १५.१०.२००३ PDF iconमहाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ - आदेश दिनांक १५.१०.२००३ (मराठी ) 29.91 KB