महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

माहिती अधिकार

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजSize
1 कार्यालयात उपलब्ध असलेली किंवा ठेवण्यात आलेल्या तपशीलवार माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यामध्ये संयुक्तीकरण करून ठेवले असल्यास तशी माहिती PDF 0.02
2 अस्तित्व असलेल्या कोणत्याही ठरावावर सल्ला घेणे किंवा विचारार्थ मांडणे याकरीता जनसंपर्कातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय धोरणाचे सुसूत्रीकरण करणे PDF 0.03
3 कार्यालयाने ठेवलेले किंवा नियंत्रित केलेले अभिलेख्यांचे गटवार तक्ते PDF 0.05
4 आयुक्तालयाच्या कार्यासनातील रचना कार्य व कर्तव्ये PDF 0.03
5 अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये PDF 0.30
6 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF 0.06
7 आयुक्त कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी यांची नांवे, हुद्ये व अन्य तपशील PDF 0.08
8 ज्यामध्ये सल्ला देण्याकरीता दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे घटक असणा-या मंडळात परिषदेत, समितीत अथवा इतर संस्थामध्ये त्या मंडळाच्या परिषदेच्या समितीच्या बैठका त्याचे इतिवृत्त ह्या जनतेसाठी खुल्या आहेत PDF 0.06