महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

आस्थापना

SR Noदस्तऐवज नावदस्तऐवजSize
1 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा-सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे भाग - १ दिनांक ३०-०५-२००८ New PDF 1.72
2 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा-सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे भाग - १ दिनांक ३०-०५-२००८ PDF 1.72
3 स्थायी / अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करणे दिनांक १२-११-२००७ PDF 0.50
4 मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांचा आढावा - सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करणे दिनांक ३०-०३-२००७ PDF 1.12
5 आहरण व सावितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्या बाबत दिनांक १७-१२-२००७ PDF 1.42
6 मत्स्यव्यवसाय विभागातील कर्मचारी / अधिकारी-यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करणे बाबत दिनांक १५-०६-२००९ PDF 0.59
7 नविन पद निर्मिती करण्या बाबत दिनांक ०६-०१-२००७ PDF 0.22