निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

कर्ज आणि वसुली

Fileएमआयएस संपूर्ण कर्ज एनसीडीसीवर.(मराठी)(63.05 KB)

PDF iconमाहिती (भूजलाशयीन विभाग) (मराठी)(474.13 KB)

PDF iconगोषवारा (भूजलाशयीन विभाग)(मराठी)(344.94 KB)

PDF iconमाहिती (सागरी विभाग)(मराठी)(564.38 KB)

PDF iconगोषवारा (सागरी विभाग)(मराठी) (69.97 KB)

Fileकव्हरिंग पेज(मराठी) (17.36 केबी)
Fileमुंबई उपनगर 18.12.2021(मराठी)(78.05 केबी)
File मुंबई शहर 18.12.2021(मराठी)(62.3 केबी)
PDF iconनवीन दस्तऐवज 2021-12-20 12.10.59(मराठी) (289.62 केबी)
Fileकर्ज MIS पूर्ण झाले १८.१२.२१ रत्नागिरी प्रिंट (मराठी)(५५१.७३ केबी)
Fileपालघर १८.१२.२०२१(मराठी)(१०३.६६ केबी)
Fileरायगड १८.१२.२०२१ (मराठी)(८५.०२ केबी)
Fileरत्नागिरी18.12.21(मराठी) (83.13 केबी)
Fileसिंधुदुर्ग 18.12.2021(मराठी) (51.29 केबी)
Fileसारांश Commi. मत्स्यव्यवसाय मुंबई १८.१२.२०२१(मराठी) (१३.४ केबी)

Fileमुंबई शहर 31.03.2021 (मराठी) (264.18 केबी)
Office spreadsheet iconरत्नागिरी 31.3.2020-21 (मराठी) (877 केबी)
Office spreadsheet iconठाणे पालघर 31. 3. 2020-21(मराठी) (1.57 MB)
Office spreadsheet iconसिंधुदुर्ग 31.03.2020-21 (मराठी)(459.5 केबी)

PDF icon वर्ष 2019-20 कर्ज आणि पुनर्प्राप्ती अहवाल (मराठी) (4.45 एमबी)

PDF icon एनसीडीसी कर्जावरील व्याज दर 20-02-2019 (इंग्रजी) (1.31 एमबी)

PDF icon व्याज-आर ओ आय-वेफ -25.08.2020.pdf (इंग्रजी) (1.16 एम बी)

PDF icon 4 फेब्रुवारी 1997.pdf (इंग्रजी, मराठी) (19.31 एम बी)

PDF icon 2 जानेवारी 1997.pdf (मराठी) (2.61 एमबी)

PDF icon 08 जानेवारी 1996 सुधरित पॅटर.pdf (मराठी) (3.85 एमबी)

PDF icon 2 फेब्रुवारी 1978.pdf (इंग्रजी) (9.51 एम बी)

PDF icon 28 मार्च 88.pdf (इंग्रजी) (5.33 एम बी)

File रिकव्हरी बुक 2019-20 रायगड.Xls (मराठी) (3.78 एमबी)

Office spreadsheet icon कर्ज पुनर्प्राप्ती स्टेटमेंट पालघर 31 03.2020 पर्यंत.xls (मराठी) (2.28 एमबी)

Office spreadsheet icon पी.टी.एम. पुनर्प्राप्ती 31.3.2020 संपली. xls (मराठी) (268 केबी)

Office spreadsheet icon कर्ज पुनर्प्राप्ती स्टेटमेंट डहाणू 20-21.xls (मराठी) (254 केबी)

Office spreadsheet icon कर्ज पुनर्प्राप्ती स्टेटमेंट वसई आणि उत्तान मार्च, 2020 पर्यंत.xls (मराठी) (397.5 के बी)

Office spreadsheet icon कर्ज पुनर्प्राप्ती स्टेटमेंट डहाणू 20-21.xls (मराठी) (253 केबी)

Office spreadsheet icon लोन रिकव्हरी स्टेटमेंट गोशवारा 2020-21.xls (मराठी) (62 केबी)

File कर्ज पुनर्प्राप्ती स्टेट. 2019-20 डहाणू..xlsx(मराठी) (63.14केबी)

PDF icon कर्ज आणि वसुली.pdf (मराठी) (4.4 MB)

File मुंबई शहर 31.03.2020.xlsx (मराठी) (267.94 KB)

Office spreadsheet icon एन सी डी सी अहवाल 2019-20 रत्नागिरी.xlsx (मराठी) (733.5 KB)

Office spreadsheet icon एन सी डी सी अहवाल 2019-20 सिंधुदुर्ग.xlsx (मराठी) (467 KB)