महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

मत्स्यव्यवसाय सुविधांची माहिती

सागरी क्षेत्र

 

सागरी क्षेत्र

मासेमारी बंदरे
मासेमारी बंदर मिरकरवाडा, जि. रत्नागिरी
माहिती उपलब्ध नाही
अग्राव बंदर मिरकरवाडा, जि. रायगड
माहिती उपलब्ध नाही
मासेमारी बंदर भाउचा धक्का, जि. मुंबई
माहिती उपलब्ध नाही
मासळी उतरविण्याचे केंद्रावरील सुविधा
माहिती उपलब्ध नाही

 

 

भूजल क्षेत्र

मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे