महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

विभागीय कार्यालये

अ.क्र. पदनाम मुख्यालय दूरध्वनी क्रमांक
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय मुंबई ०२२-२६५५३२७९
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय पुणे ०२०-२५६३४३०
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नाशिक ०२३-२४५५९५५
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद ०२४०-२३४३७५४
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय अमरावती ०७२१-२६६२८०१
प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय नागपूर ०७१२-२५६१३७४