महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

शासकीय कर्मचा-यांकरीता

सेवाज्येष्ठता यादी

राजपत्रीत आधिकार्‍यांची ज्येष्ठतासूची

अ.क्र. पद सन-२०१०
प्रस्तावित आक्षेप नोंदवण्याचा शेवटचा दिनांक अंतिम प्रसिध्दीचा दिनांक
  तांत्रिक        
1 उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व प्रादेशिक उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ वरिष्ठ श्रेणी - - (62.6 KB) open pdf in new window 24/06/2010
2 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी - - (78.3 KB) open pdf in new window 24/06/2010
3 मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी व अभिरक्षक वर्ग ब - - (102 KB) open pdf in new window 24/06/2010
  प्रशासकीय        
4 सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वर्ग अ कनिष्ठ श्रेणी - - (38.2 KB) open pdf in new window 24/06/2010
5 प्रशासकीय अधिकारी, अर्थसंकल्प अधिकारी व नियोजन अधिकारी वर्ग ब - - (58.9 KB) open pdf in new window 24/06/2010
अधिक सेवाज्येष्ठता यादी

कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

राजपत्रीत अधिकाऱ्यांचे भरती बाबतचे नियम

अ.क्र. पद भरती बाबतचे नियम (पी.डी.एफ.)
  तांत्रिक  
1. मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. १३.०१.१९८८. (218 KB) open pdf in new window
2. मत्स्यव्यवसाय उप संचालक दि. ०९.०७.१९७३. (607 KB) open pdf in new window
3. सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक (तांत्रिक) दि. १५.०४.१९८३. (360 KB) open pdf in new window
4. मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २७.०७.१९८२. (276 KB) open pdf in new window
5. मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अभिरक्षक व सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी दि. २३.१२.१९९२ (173 KB) open pdf in new window
  प्रशासकीय  
6. सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय संचालक दि. ०९.०३.१९८३. (127 KB) open pdf in new window
7. वसुली अधिकारी, नियोजन अधिकारी, पी. ए. दि. २२.१२.१९८०. (350 KB) open pdf in new window
अधिक कर्मचारी भरती बाबतचे नियम

वित्तविभागाची संबंधीत परीपत्रके

अ.क्र.   विभाग आकार पाहा
1   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१०८५/२०३७ ई/८५/सेवा-४, दि.१.८.८६ (३८९ के.बी) Download
2   महाराष्ट्र नागरी सेवा(निवृत्तीवेतन)सुधारित नियम १९९०, वित्त विभाग, दि.५-५-९०. (१.२२ एम.बी) Download
3   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१०९०/२९०/सेवा-४, दि.२५-३-९१. (१४३ के.बी.) Download
4   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१०९५/७४/सेवा-४, दि.२७.०५.९७. (८८ के.बी.) Download
5   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१०००/१२०/सेवा-४, दि.१८.४.२०००. (७१८ के.बी.) Download
6   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००१/२५७/सेवा-४, दि.१८.८.२००१. (११४ के.बी.) Download
7   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००२/१४२/सेवा-४, दि.८-७-२००२ (७९ के.बी.) Download
8   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००१/१७१/सेवा-४, दि.२९-८-२००२. (११२ के.बी.) Download
9   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००३/२८४/सेवा-४, दि.११-१२-२००३. (४० के.बी.) Download
10   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००४/७/सेवा-४, दि.२०-१-२००४. (८१ के.बी.) Download
11   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००४/१९२/सेवा-४, दि.१३.८.२००४ (७७ के.बी.) Download
12   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००४/२५८/सेवा-४, दि.३०-११-२००४. (९३ के.बी.) Download
13   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००५/५/सेवा-४, दि.२०-१०-२००५. (९७ के.बी.) Download
14   शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र.सेनिवे-१००६/८१/सेवा-४, दि.२०-११-२००६. (९६ के.बी.) Download

डाउनलोड फॉर्मस

अ.क्र.   विभाग आकार पाहा
1   रजेचा अर्ज (५३८ के.बी) Download
2   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती अर्ज २००६ (१.९६ एम.बी) Download
3   भविष्य निर्वाह निधी मधून अग्रिम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना-(नमुना एक) (१२८ के.बी) Download
4   भविष्य निर्वाह निधी मधून रक्कम काढण्याच्या अर्जाचा नमुना -(नमुना तीन) (१३२ के.बी) Download
5   मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-१ (४९१ के.बी) Download
6   मृत्यू-नि-सेवा निवृत्ती उपादानाकरिता नामनिर्देशन - नमुना-२ (४७९ के.बी) Download
7   कुटंबाचा तपशील - नमुना-३ (१४८ के.बी) Download
8   कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी नामनिर्देशन (४५ के.बी) Download
9   राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ खालील नामासाठी नामनिर्देशन (१३६ के.बी) Download
10   भविष्य निर्वाह निधी नामनिर्देशनाचा नमुना (५२ के.बी) Download
11   अभिदात्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यातील अखेरच्या शिल्लक रकमेसाठी मागणी दाराने वापरावयाचा अर्जाचा नमुना (४७० के.बी) Download
12   शासकिय कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतना संबंधीचे कागदपत्र पाठवतांना लेखापरीक्षा अधिका-याला लिहावयाच्या पत्राचा नमुना (१.८२ एम.बी) Download